shutterstock_393414121

Konsulttjänster

energiledningssystem

Miljö

Inom Ramboll finns en mångårig erfarenhet och kompetens att arbeta med miljöfrågor inom en rad olika områden. Vi har en mycket bred kompetens som innefattar såväl ämnesspecifik expertis som generell övergripande miljökunskap. Detta innebär att vi kan arbeta med stora och breda såväl som smala och specifika frågeställningar både på operativ och/eller stödjande nivå eller som projektledare. Exempel på områden omfattar myndighetsrelaterade frågor som tillstånd eller periodisk besiktning, ledningssystem som ISO 14001 och miljöförbättrande arbete som egenkontroll och extern miljösamordning. Våra kunder finns i ett stort antal olika branscher.

Våra utbildningar

Kontakta oss
shutterstock_154639625

Ledningssystem

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt och att införa, förvalta och utveckla ledningssystem enligt standarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till certifiering eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Vi ser varje förfrågan som unik och anpassar alltid våra uppdrag utifrån era specifika behov och förväntningar på vad ni vill åstadkomma med ert ledningssystem.

Våra utbildningar

Läs mer
shutterstock_1712470345-(1)

Revision

Väl utförda revisioner är ett av de viktigaste förbättringsverktygen och resultatet från dessa ger mycket värdefull information till ledningen om hur ledningssystemet fungerar och efterlevs. Då resultatet till stor del är förknippat med den interna revisor som utför revisionen, är det viktigt att revisorn har erforderliga teoretiska kunskaper och regelbundet utför revisioner. Flera av våra konsulter och kursledare har lång erfarenhet av att genomföra värdeskapande revisioner i de flesta olika branscher i såväl stora som små organisationer. Vi utför revisioner utifrån en mängd olika kriterier som t.ex. ISO 9001, 14001, 45001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, Code of conducts samt leverantörskrav.

Våra utbildningar

Läs mer
shutterstock_171026819-min

Arbetsmiljö

Historiskt har arbetsmiljöarbete handlat mycket om att undvika fysiska risker. Detta är givetvis fortfarande viktigt men tyngdpunkten riktas allt mer mot mjuka arbetsmiljöfrågor, exempelvis organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad får människor att fungera effektivt på sin arbetsplats samtidigt som de också orkar med och trivs?

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Verksamheter vill att medarbetarna ska vilja jobba kvar, men också att potentiella framtida medarbetare ska lockas av att vilja börja i ens verksamhet.

Våra utbildningar

Kontakta oss
shutterstock_393414121

Hållbarhet

Hållbarhet får ett allt större fokus i vårt samhälle och så även för företag och organisationer. Fler och fler vidgar sitt fokus och ansvarstagande och arbetar med samtliga tre hållbarhetsdimensioner – Social, Ekologisk och Ekonomisk hållbarhet. Det blir också allt vanligare att företag och organisationer utformar sitt hållbarhetsarbete för att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vilka frågor som är relevanta varierar mellan organisationer och branscher, bland annat beroende på vilka hållbarhetsrisker som identifieras internt men även kopplat till leverantörskedjan. Större organisationer har också kravet på sig att hållbarhetsredovisa.

För oss på Ramboll är det självklart att vara delaktiga och verka för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Därför ser vi det som vår största framgång när vi får andra organisationer att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Våra utbildningar

Kontakta oss
kvalitet_IATF

Kvalitet

På Ramboll har vi omfattande erfarenhet inom kvalitesarbete och erbjuder expertkunskap inom olika områden. Våra konsulter, som också fungerar som kursledare, hjälper dagligen våra kunder med olika utmaningar inom kvalitetsområdet. Flera av våra medarbetare är även kvalitetsrevisorer, vilket innebär att de granskar organisationers förmåga att kontinuerligt förbättra sin verksamhet och sina processer. Vi tillhandahåller ett brett utbud av utbildning och konsultstöd inom ledningssystem, inklusive ISO 9001 och IATF 16949, processledning, processrevision och FMEA.

Våra utbildningar

Kontakta oss
säkerhetsrådgivning

Farligt gods & Säkerhetsrådgivning

Företag som avsänder, transporterar eller tar emot farligt gods omfattas av krav på att transporterna ska ske enligt de regelverk som finns för de olika transportsätten, väg (ADR-S), sjö (IMDG-koden), flyg (IATA/DGR) och järnväg (RID-S).

Om du är delaktig i transport av farligt gods och transporterar eller avsänder vissa mängder omfattas du av kravet på säkerhetsrådgivare. Ramboll har examinerade säkerhetsrådgivare som kan hjälpa er att uppfylla kraven i regelverket. Vi håller dessutom utbildning inom samtliga transportslag både genom öppna utbildningar hos oss och företagsanpassade utbildningar på plats hos er.

Läs mer