Arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Arbetsmiljöledning enligt ISO 45001

ISO 45001:2018 är en standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att skapa ett aktivt och framgångsrikt arbete med arbetsmiljöfrågor. I Sverige och övriga världen har kvalitets- och miljöcertifiering tidigare varit dominerande, men arbetsmiljöcertifiering blir nu allt vanligare. Allt fler verksamheter ser kopplingen mellan en arbetsmiljöcertifiering och nöjda, friska och mer effektiva medarbetare.

Att införa och driva ett arbetsmiljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, struktur, motivation och målinriktning. Motiven att införa ett arbetsmiljöledningssystem varierar men görs det på rätt sätt leder det till en arbetsmiljömässigt bättre fungerande arbetsplats. Mindre sjukskrivningar, färre olyckor, bättre trivsel och attraktivare arbetsplats är faktorer som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Oavsett vilken typ av verksamhet man har är det viktigt att fokus ligger på att få ett användbart, enkelt och effektivt ledningssystem. För att detta skall lyckas är det viktigt att den egna personalen engageras och får vara med och påverka både ledningssystemet och verksamheten i stort. Vi har stor erfarenhet av införande av arbetsmiljöledningssystem och har även i flera fall fungerat som projektledare för detta arbete.

Ramboll har stor erfarenhet av att leda projekt och att införa, förvalta och utveckla ledningssystem

Nedan följer ett antal exempel på områden där vi kan stödja er.

ISO 45001 arbetsmiljöledning

Införa och utveckla arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001:2018

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert arbete. Givetvis integrerar vi ert arbetsmiljöarbete i ert befintliga ledningssystem.

Gap-analys mot ISO 45001:2018

Är ni inte arbetsmiljöcertifierade sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka brister som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 45001:2018. Är ni eller har varit certifierade enligt OHSAS 18001:2007 eller annan standard och vill veta vad ni behöver justera för att uppfylla kraven i ISO 45001 kan vi göra en gap-analys mot det.

Identifiering av lagstiftning, utvärdering av lagefterlevnad samt lagbevakningstjänst

Vi säkerställer att ni har identifierat den arbetsmiljölagstiftning som er verksamhet berörs av och vi utvärderar er efterlevnad så att ni får information om det finns några brister som ni behöver korrigera. Vår digitala lagbevakningstjänst kan också stötta er i att bl.a. bevaka nya och ändrade krav.

Riskbedömning

Tillsammans med er undersöker vi vilka metoder för riskbedömningar som ni har idag och gör en bedömning av deras tillräcklighet och verkan ur både lag- och ISO 45001-perspektiv. Vi kan vid behov ta fram både rutiner och metodstöd för att förbättra riskbedömningarna i er verksamhet. Våra erfarna konsulter kan också bistå med sin kunskap genom deltagande vid riskbedömningar och implementering av metoderna.

Internrevision

Saknar ni intern kompetens för att utföra era internrevisioner enligt ISO 45001:2018? Vi har stor erfarenhet av genomförande av revisioner. Fokus i våra revisoner är att medverka till förbättring av ert arbetsmiljöarbete och inte identifiera triviala avvikelser.

Företagsanpassade utbildningar

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsworkshops, utbildning för all personal eller anpassat för chefer och skyddsombud. Vill ni utbilda interna revisorer kan vi göra det på plats hos er eller via vårt öppna kursutbud. Har ni ont om tid kan e-learning vara ett alternativ. Se gärna vårt program för öppna utbildningar för att få idéer till kompetensutveckling.

Resursförstärkning

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under en tidsperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

Omvärlds- och intressentanalys enligt ISO 45001:2018

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet och hanterar dessa krav i ert ledningssystem.

Hur vi arbetar

Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Konsulterna har också gedigna kunskaper i utbildning och revision, vilket medverkar till att ni får en helhetslösning för att införa, förvalta eller utveckla ert ledningssystem på ett effektiv och värdeskapande vis.

Då kunskap är en nyckel till framgång, så erbjuder vi ett flertal utbildningar inom området ledningssystem. Utbildningarna kan vara såväl öppna utbildningar eller E-learning, skräddarsydda företagsinterna eller kombinerade varianter. Oavsett form på utbildning så kommer kunskapen leda till att ert ledningssystem får de rätta förutsättningarna för att bli framgångsrikt.

Utbildning inom ISO 45001

Kontakta oss

Johan Sund

Arbetsmiljö, ledningsysstem & revision0708-59 96 71
Johan Sund