Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Miljöledningssystem är ett verktyg för organisationer och företag att förbättra sin verksamhets miljöprestanda, att minska negativ miljöpåverkan och nå sina mål inom området. Ett miljöledningssystem syftar även till att säkerställa att verksamheten uppfyller interna och externa krav, så som lagkrav och krav från intressenter, genom att erbjuda en struktur och ledning i miljöarbetet.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning, som kan användas av alla typer av verksamheter. Företag och organisationer som arbetar i enlighet med standarden kan välja att certifiera sig enligt denna, där certifikat blir ett externt och internt bevis på ett systematiskt och strukturerat miljöarbete.

Vår syn på ledningssystem är att de skall stötta organisationer att nå sina strategier och mål samt möta de krav som ställs på verksamheten. Oavsett typ av verksamhet är det viktigt att fokus ligger på att få ett användbart, enkelt och effektivt ledningssystem. Att införa och driva ett miljöledningssystem är ett arbete som kräver planering, struktur och motivation. Detta då ledningssystemet, tillsammans med verksamhetens medarbetare, både ska skapa värde för verksamheten samt driva förbättring.

miljöledningssystem ISO 14001

Önskar ni stöd i ert miljöledningsarbete?

Ramboll har stor erfarenhet av att införa, förvalta och utveckla ledningssystem inom både stora och små organisationer samt inom både privat och offentlig sektor. Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa och utveckla ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher.

Nedan följer ett antal exempel på hur vi kan stödja er:

Införa och utveckla ett miljöledningssystem enligt ISO 14001

Vi kan antingen ta ett helhetsansvar och hjälpa er från start till mål eller så hjälper vi till med de punktinsatser som behövs för att ni skall komma vidare i ert miljöledningsarbete.

Gap-analys mot ISO 14001

Är ni inte certifierade enligt ISO 14001 sedan tidigare utför vi en grundläggande analys på vilka gap som finns mellan ert nuvarande arbetssätt och kraven i ISO 14001.

Miljöutredning

Vi kan även hjälpa er att identifiera er miljö- och klimatpåverkan och på så vis skapa ett beslutsunderlag för fokusering och prioriteringar av miljöarbetet. Antingen hjälper vi er att lista verksamhetens miljöaspekter i en miljöaspektlista eller så sammanställer vi er miljöpåverkan i en miljöutredning.

Strategisk analys och intressentdialog

Tillsammans med er gör vi en analys på vilka frågor som kan påverka ert ledningssystems förmåga att nå planerade resultat. Vi undersöker också vilka intressenter som har krav och förväntningar på er verksamhet, och hanterar dessa krav i ert ledningssystem och tar fram en strategisk plattform som utgör det överordnande syftet med ert ledningssystem. Som del i detta kan vi stödja i intressentdialog och enkätundersökningar.

Identifiering av lagstiftning, utvärdering av lagefterlevnad samt lagbevakningstjänst

Vi säkerställer att ni har identifierat den miljölagstiftning som er verksamhet berörs av och vi utvärderar er efterlevnad så att ni får information om det finns några brister som ni behöver korrigera. Vår digitala lagbevakningstjänst kan också stötta er i att bl.a. bevaka nya och ändrade krav.

Riskhantering

Vi kan stödja er vid riskidentifiering och hantering samt ta fram metodstöd för identifiering av risker och möjligheter.

Internrevision

Saknar ni intern kompetens för att utföra era internrevisioner enligt ISO 14001? Vi har stor erfarenhet av genomförande av revisioner. Fokus i våra revisoner är att driva förbättring och inte identifiera triviala avvikelser.

Företagsanpassade utbildningar

Tillsammans med er skräddarsyr vi företagsinterna utbildningar utifrån de behov ni har. Vi kan hålla ledningsworkshops, erbjuda riktade utbildningar för chefer, samordnare och andra beslutsfattare men även stödja i miljöutbildning av all personal. Vill ni utbilda interna revisorer kan vi göra det på plats hos eller via vårt öppna kursutbud. Vi kan även erbjuda utbildningar digitalt. Läs mer om E-learning och Rambolls öppna utbildningar här.

Resursförstärkning

Vid frånvaro av ordinarie personal för att driva och administrera ert ledningssystem kan vi erbjuda oss att överta denna roll under en tidsperiod. Vi genomför då löpande uppgifter som er ordinarie personal normalt gör.

Utbildning inom ISO 14001

Kontakta oss

Andreas Jansson

Ledningssystem & Revisioner0733-27 90 71
ADJNSE

Nicole Klemets

Ledningssystem & Hållbarhet & E-learning0709-27 45 06
NEKSSE