Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Standard för systematiskt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrelaterade krav kan ställas i olika sammanhang tex av kunder, ägare, myndigheter genom lagstiftning eller andra intressenter. Att arbeta systematiskt med hållbarhet kan ge flera vinster, inte bara genom att arbeta med specifika hållbarhetsfrågor men även leda till tex ökad miljöprestanda, attrahera och behålla kompetens, och kunskap och kontroll i värdekedjan.

Systemet bygger på en kravstandard framtagen av SUSA-sustainable standards och baseras på ledningssystemsprinciper.
Standarden innebär att verksamheten identifierar prioriterade områden att arbeta med inom de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten arbetar systematiskt med förbättring inom dessa områden och genom mål, styrning och uppföljning åstadkommer ständig förbättring.
Detta gör också att verksamheten skapar förutsättningar för att efterleva de befintliga eller kommande krav inom hållbarhet som ställs av omvärlden.

Ramboll kan stötta er i att införa ett ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete med fokus på väsentliga frågor, systematik, uppföljning och förbättring.

Ramboll har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i olika sammanhang, inom alla typer av branscher och verksamheter av olika storlekar och komplexitet.

miljöledningssystem ISO 14001

Kontakta oss

Ida Olofsson

Seniorkonsult & Kursledare - Ledningssystem & Hållbarhet070-68 82 774
Ida Olofsson, Ramboll